گروه علوم پایه

  • فرهاد حامدی
  • احمد فرهمند
  • افشین سعادت(مدیر گروه)
  • بابک قائم
  • زهرا وطن پور
  • کیا قراری
  • فاطمه محمدزاده (مدیر گروه تربیت بدنی)

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات