کارگزینی هیات علمی و کارکنان

علی آقازاده

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

داخلی ۲۱۲

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات