کارگزینی هیات علمی و کارکنان

img_4212

کارگزینی هیات علمی

فرزاد دولتی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

داخلی ۲۱۲

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن IMG_20181209_120642.jpg است

کارگزینی کارکنان

سعید سعیدی

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات