کارشناس امور کتابخانه

پیمان فاتح

سوابق تحصیلی: لیسانس مدیریت

تلفن:

۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۳۰

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات