کارشناس امور دانش آموختگان

رویا اسدی

سوابق تحصیلی: کارشناسی

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۶

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات