کارشناس آزمایشگاه

img_4205

سید رضا سید نوری

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد برق  قدرت

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات