کارشناسان آموزش

 

img_4359

 

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر

تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۶

گروه آموزشی: حسابداری،عمران

 

 

 

 


img_4219

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران-دانشجوی ارشد عمران

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۲۵۶۷  –  ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: عمران، تربیت بدنی و مدیریت دولتی

 

 

 

 

 

 


img_4657

 

پیمان قاسمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر-دانشجوی ارشد کامپیوتر

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۳۷۷۱ – ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: کامپیوتر، برق،حقوق و مکانیک 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات