کارشناسان آموزش

img_4359

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی:  کارشناسی ارشد

تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۶

گروه آموزشی: برق،مکانیک


img_4219

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی: کارشناسی عمران-دانشجوی ارشد عمران

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۲۵۶۷  –  ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: مدیریت،حسابداری


img_4657

پیمان قاسمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن:۰۹۱۴۱۵۸۳۷۷۱ – ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۱۷

گروه آموزشی: مسئول آموزشعلی آقازاده

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: عمران،معماری،علوم پایه

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات