معاون پژوهش و فناوری

۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱

نام و نام خانوادگی: رضاعلائی

ایمیل: reza.alayi@yahoo.com

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۸

 

 

 


سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد : مهندسی سیستمهای انرژی- سیستمهای انرژی دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران
دکترای تخصصی: مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران
سوابق پژوهشی:
مقالات ارائه شده درمجلات :
۱- Evaluation Landfill Method for the Produce Biogas and Effective Factors- Leila Abbaszadeh*, 2. Ali Shamel, 3. Reza Alayi- Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST),2014

۲- The Role of Biogas power plant in Generating Electric Energy and its Environmental effects- Farhad Zishan1, Reza Alayi2- Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST),2013
۳- Simulation and economical optimization Hybrid system PV and grid in Ardabil city – Hossiean khalili, Ardeshir Arash, Reza Alayi- JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE-2015

۴-The Assessing and Prediction of Biogas Production and Dissemination Rate in Ardebil City Landfills and Chemical Analysis of Obtained Biogas-Ali Shamel, Reza Alayi, Leila Abbaszadeh-International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM),2015
۵-The need to achieve sustainable development and utilization of renewable energy in hot and dry regions of Iran-Reza Alayi, Mojgan Rezaei, Behnam Zolfaghari- Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST)،۲۰۱۵

۶-مدلسازی میزان شدت تابش خورشید شهرستان ساوه،مجله فناوریهای نوین در سیستمهای انرژی،نویسندگان محسن شفیعی،احمد قریب و رضا علائی،دوره ۱ شماره ۳-۱۳۹۴
۷- Simulation and Economic Optimization of Wind Turbines and Photovoltaic hybrid System with Storage Battery and Hydrogen Tank (case study the city of Yazd)-Author Alibakhsh Kasaeian, Ali shamel, R.Alayi* -JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 2015
۸- Performance Investigation of the Yearly Efficiency and Solar Fraction in Vacuum Tube Solar Collector using TRNSYS in Tehran- Author A.B. Kasaeian, A.Mohammadkarim, T. Sokhansefat , R.Alayi – JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 2015
۹-Adsorption of cationic dye from aqueous solution onto sea shell as a adsorbent low-cost: Kinetic studies- Author
Ali Shamel, Zohreh Khoshraftar and Reza Alayi- Der Pharma Chemica 2016

۱۰-The role of biogas to sustainable development (aspects environmental, security and economic)-Author Reza Alayi1*, Ali Shamel2, Alibakhsh Kasaeian3, Hossein Harasii4 and Majid Amani Topchlar5- Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(4):112-118

۱۱- DESIGNING A PID CONTROLLER TO CONTROL A FUEL CELL VOLTAGE USING THE IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM-Author Mohammad Marefati, Ali Shamel, Reza Alayi*, Babak Gholaminia, Hamed Rohi- Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 10, No. 30, June 2016, pages 176–۱۸۱٫
مقالات ارائه شده درکنفرانس های ملی وبین المللی:
۱-شبیه سازی سیستم تولید توان هیبرید بادوپیل سوختی وباتری،دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین درنگهداشت انرژی ،نویسنده رضاعلائی
۲-آنالیز اقتصادی بهره برداری ازنیروگاههای بادی برپایه ذخیره ساز هیدروژنی،اولین کنفرانس ملی انرژیهای نووپاک،نویسنده رضاعلائی
۳-بررسی کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی درجهت کاهش مصرف انرژی درمنازل مسکونی، اولین کنفرانس ملی انرژیهای نووپاک،نویسنده رضاعلائی وعلی علائی
۴-مقایسه اقتصادی وزیست محیطی بین مصرف سوخت خودروهای سبک()بنزین سوزوگازسوز،پژوهش های کاربردی درعلوم ومهندسی،نویسنده رضاعلائی
۶-پتانسیل سنجی استفاده ازپنلهای فتوولتائیک خورشیدی دراستان اردبیل،اولین همایش سراسری محیط زیست وانرژی وپدافندزیستی،نویسنده،ازیتامرادخانی،اردشیرارش،رضاعلائی،سیمین مبینی
۷-مدیریت مصرف انرژی حرارتی درجهت کاهش مصرف انرژی حرارتی(گرمایشی)بادرنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی،سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین درنگهداشت انرژی،نویسنده رضاعلائی وداورجعفرزاده
۸-مکانیابی بهینه سکسیونرهادرشبکه توزیع بادرنظرگرفتن ملاحظات فازی باربااستفاده ازالگوریتمPSO،پنجمین همایش سالانه انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد،نویسنده محسن شهبازی وکمال یاوریان ورضاعلائی ومحمدیزدانی
۹-نقش دولت در بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر، کنفرانس سراسری محیط زیست وانرژی ایران، نویسنده رضاعلائی و اسکندر جمالی و مهدی جاوید
۱۰- The Study of Connected to Grid DFIG Wind Turbines with Fixed Speed through PSCAD Software-International Center of Academic Communication 2014-Author Farhad Zishan*- Asgar Poorghasemi-Reza Alayi
۱۱- تاثیر تغییرات پارامترهای متغیر روی سیستم هیبریدی باد و خورشید جهت تامین بار الکتریکی شهرستان نمین، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی،نویسنده محسن شهبازی جله کران ، رضا علائی، علی اصغر صادقی دودران
۱۲- آنالیز زیست محیطی سیستم هیبرید باد و خورشید جهت تامین بار الکتریکی شهرستان نمین،، چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی،نویسنده محسن شهبازی جله کران ، رضا علائی، علی اصغر صادقی دودران ، اردشیر آرش
۱۳-طراحی سیستم آبگرم مصرفی با گرمایش خورشیدی، اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین، نویسنده رضا علائی، محمد معرفتی و غیره…
۱۴-بررسی و مزایای تأثیرات زیست محیطی باتری¬های لیتیمی نسبت به دیگر باتری¬های قابل شارژ،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،نویسنده گان محمد مبین، رضاعلائی و غیره
۱۵-ضرورت ممیزی انرژی در صنعت،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،نویسند گان رضا علائی و همکاران
۱۶-استفاده از تایرهای مستعمل به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،رضا علائی و همکاران
۱۷-نقش کنترل و ممیزی مواد در مصرف انرژی حرارتی صنعت سیمان،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،رضا علائی و همکاران
۱۸-تحلیل مصرف انرژی کوره¬های گردان ذوب سرب و راه¬کارهای بهینه-سازی مصرف انرژی آنها،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،رضا علائی و همکاران
۱۹- آنالیز اقتصادی و کاربردی سلولهای خورشیدی،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،رضاعلائی و همکاران
۲۰- مدلسازی سیستم تولید همزمان پیل سوختی و توربین گاز (SOFC-GT)،کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی،رضا نعمتی،احمد قریب،رضاعلائی*
۲۱-مدلسازی پیل سوختی SOFC ، کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی، رضا نعمتی و احمد قریب و رضا علائی*
۲۲-اصلاح و بهینه سازی خطوط انتقال بخار یک واحد صنعتی در تهران، ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم وفناوری ، مصطفی صفری و مجتبی میرزایی و رضا علائی
۲۳-The Study Optimal Location of SVC in Deregulated Electricity Market using Load Flow Method, Reza Alayi& Javad Velayati& Alibakhsh Kasaeian, 3rd international engineering and applied science
و بیش از ۲۰ عنوان مقاله دیگر در کنفرانس های ملی و بین المللی….

پست های اجرایی
۱- مسئول برگزاری دوره های مدیریت و ممیزی انرژی در موسسه اموزش عالی انرژی ساوه۲- دبیر کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی۳- مدیر گروه کارشناسی و ارشد سیستم های انرژی در موسسه اموزش عالی انرژی ساوه
مقامهای کسب شده: استاد برتر گروه صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل
دوره های اموزشی گذرانده شده:
کارورز نرم افزار متلب(matlab) -کارورز نرم افزارترموفلو -آشنایی باالزامات مدیریت انرژی ISO50001وEN16001 -دوره آموزش تربیت مدرس مهارت های عمومی به مدت ۴۰ساعت -دوره آموزش تربیت مدرس پایه ۱ به مدت ۳۵ ساعت
ترجمه یا تالیف کتاب:
۱-سیستمهای انرژی هیدروژن خورشیدی(فناوری و علم برای اقتصاد هیدروژن) مترجمین علی شامل و رضا علائی
۲-سامانه های تولید همزمان توان و حرارت برای مصارف ساختمانی(CHP) مترجمین علی بخش کسائیان و رضا علائی
۳-مبانی سیستمهای انرژی خورشیدی، مولفین علی شامل ، رضا علائی و محمد معرفتی
طرح های پژوهشی
۱- طراحی و ساخت کلکتور لوله خلاء(خاتمه یافته)
۲- بهینه سازی تولید همزمان برق ، حرارت و سرما با استفاده از میکرو توربین گاز، مبدل حرارتی وچیلر جذبی در شرکت داروسازی مهبان دارو(خاتمه یافته)
۳- بهبود سیستم های انرژی در صنعت نساجی با بکارگیری از سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت(خاتمه یافته)
۴- شبیه سازی و انالیز اگزرژی و انرژی و زیست محیطی گرمای اتلافی کوره های ذوب(خاتمه یافته)
۵- پتانسیل سنجی فنی و اقتصادی تولید برق به روش برق آبی(مطالعه موردی سد گیلارلو)(در دست اجرا)
۶- طراحی،ساخت راکتور هوشمند تولید بیوگاز از ضایعات مواد آلی با سیستم گرمایش خورشیدی(در دست اجرا)
عضویت درمجامع علمی و پژوهشی:
۱-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان۲-عضوپیوسته انجمن انرژی ایران۳-عضو پیوسته انجمن علمی بادی ایران
سوابق تدریس:
دانشگاههای آزاداسلامی از سال ۱۳۸۹ تا کنون-دانشگاه جامع علمی وکاربردی ازسال ۱۳۹۰ تا کنون
عضویت درکمیته علمی وداوران:
Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Energy and Power Engineering.
Editorial board UCT Journal of Research in Science , Engineering and Technology.
هئیت تحریره در مجله مطالعات کاربردی در علوم ومهندسی
مجله علمی تخصصی فناوری انرژیهای نو-مجله فناوریهای نوین در سیستمهای انرژی

-مجلهCASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING نمایه شده درISI- مجلهOpen Journal of Optimization نمایه شده درISI- international journal of green energy نمایه شده در ISI و……….. و بیش از ۳۰ کنفرانس ملی و بین المللی
علایق آموزشی:
مدیریت انرژی –تحلیل سیستمهای انرژی-ترمودینامیک-موتوراحتراق داخلی-نیروگاهها حرارتی وتجدیدپذیر-سوخت واحتراق-انرژیهای تجدیدپذیر
علایق پژوهشی:
انرژیهای تجدیدپذیر-مدیریت انرژی درساختمان وصنعت وحمل ونقل-مدلسازی انرژی-نیروگاههای حرارتی-اقتصادانرژی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات