معاون واحد

معاون واحد

سعید لازمی

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکتری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۳

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات