رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن IMG_20181209_120642.jpg است

رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

سعید سعیدی

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات