رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۸-۰۹۱۲۰۳۷۴۰۰۸

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات