مدیر خدمات آموزشی

پیمان قاسمی

سوابق تحصیلی: فوق لیسانس

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۸۳۷۷۱-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات