مسئول روابط عمومی

img_4654

سعید سعیدی

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات