کارشناس امور شاهد و ایثارگر

شبنم ابراهیم زاده

سوابق تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس:۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۳۳

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات