مسئول دفتر فنی و عمران

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی:کارشناسی عمران


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات