مسئول دفترریاست و روابط عمومی

مهدی ساعی

سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱

داخلی۲۰۲

—————————————-


شرح  وظایف روابط عمومی به شرح ذیل می باشد:

 ۱ـ برقراری ارتباط مستمر( مصاحبه، سخنرانی و …. ) با رسانه های گروهی و الکترونیکی به منظور انعکاس دیدگاه ها و تشریح فعالیت ها، برنامه ها و اقدامات دانشگاه.

۲ ـ ایجاد ارتباط موثر بین دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی در واحدهای سازمانی ذیربط از طریق دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات به منظور انعکاس به مقام مافوق و بالعکس.

۳ ـ مطالعه و بررسی جراید، مطبوعات و نشریات چاپی و الکترونیکی در ارتباط با مسائل دانشگاه به ویژه آموزشی و پژوهشی به منظور گردآوری و اعلام اخبار و اطلاعات لازم در این زمینه به مسئولین دانشگاه و تهیه آرشیو.

۴ ـ تهیه، تنظیم، اجرای طرحها و برنامه های اطلاع رسانی و تدوین گزارش عملکرد سالانه دانشگاه.

۵ ـ برنامه ریزی و اداره ی امور کنفرانسها، سمینارها، برگزاری نمایشگاه های داخلی و همکاری در برگزاری نشست ها و گردهما

۶ ـ تهیه و تنظیم کاتالوگ دانشگاه به زبانهای فارسی

۷ ـ برنامه ریزی به منظور انجام امور سمعی و بصری دانشگاه.

۸ ـ همکاری با معاونت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویی و فرهنگی به منظور برگزاری اردوهای دانشجویان جدید الورود.

۹ ـ ترویج و اشاعه موضوعات و توانایی های کار آفرینی در جذب مخاطبین.

۱۰. توسعه روابط عمومی الکترونیک و استفاده از فنون و ابزارهای مدرن در حوزه روابط عمومی.

۱۱. تعمیق و توسعه ارتباطات مفید و مؤثر درون و برون دانشگاهی به منظور تأمین منافع مشترک.

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات