مسئول دفترریاست و روابط عمومی

مهدی ساعی

سوابق تحصیلی: لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱

داخلی۲۰۲

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات