مسئول دفتر ریاست

img_4198

عیسی عزیزپور

سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۰۲

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات