مسئول امور شهریه

شهروز پاشاپور

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات