مسئول امور شهریه

شهروز پاشاپور

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس:۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۶

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات