مدیر آموزش

img_4422

بهرام اجاقی

سوابق تحصیلی: لیسانس عمران

دانشجوی ارشد عمران

ایمیل: [email protected]

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات