مدیر مالی

img_0047

شهروز پاشاپور

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۱

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات