مسئول امورمالی

سید کریم طباطبایی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۱

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات