مسئول امورمالی

مسعود کامرانی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۱-۰۹۱۴۱۵۲۶۱۲۲

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات