علوم پایه

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

  1. ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

کاردانی ناپیوسته:

  1. تربیت معلم آموزش علوم تجربی

کاردانی پیوسته:

  1. علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی
  2. علمی کاربردی صنایع فلزی – صنایع فلزی

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات