علوم انسانی

کارشناسی ارشد ناپیوسته:

 1. حقوق خصوصی
 2. حسابداری
 3. مدیریت دولتی
 4. مدیریت اجرایی
کارشناسی پیوسته:

 1. زبان و ادبیات فارسی
 2. علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش
 3. علوم ورزشی – علوم انسانی ورزش
 4. حسابداری – حسابرسی
 5. حسابداری – دولتی
 6. حسابداری – مالیاتی
کارشناسی ناپیوسته:

۱٫       علمی کاربردی حسابداری

کاردانی ناپیوسته:

 1. حسابداری
 2. تربیت معلم آموزش دینی و عربی
 3. تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی
 4. مدیریت بازرگانی
 5. مدیریت دولتی
 6. امور گمرکی
کاردانی پیوسته:

 1. تربیت بدنی
 2. علمی کاربردی حسابداری
 3. علمی کاربردی امور اداری

 

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات