رئیس اداره اموردانشجویی و فرهنگی

محمد دهقانی

سوابق تحصیلی:  لیسانس

تلفن: ۰۹۱۴۱۵۳۷۴۲۸

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات