مسئول دبیرخانه

img_4197

شاهرخ شهیم

سوابق تحصیلی: لیسانس کامپیوتر

تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱ داخلی ۲۰۱

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات