کارشناس حقوقی

علیرضا عصمت

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۲ داخلی ۳۱۰

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات