برنامه ریزی و دانش بنیان

img_4359

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۵

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات