کارشناس امور تربیت بدنی

بهرام اوجاقی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات