ارتباط با ما

آدرس: کیلومتر ۳ جاده گرمی-اردبیل مجتمع دانشگاهی واحد گرمی 

کد پستی: ۶۳۷۶۴-۵۶۵۱۷

مرکز تلفن: ۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱

نمابر: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۰

دفتر ریاست: ۳۲۶۳۹۷۳۳

معاون دانشگاه: ۳۲۶۳۹۷۲۳

اتاق انفورماتیک: ۳۲۶۳۹۷۳۴

مدیر آموزش: ۳۲۶۳۹۷۹۸

امور مالی: ۳۲۶۳۹۷۳۱

پژوهش: ۳۲۶۳۹۷۲۵

فارغ التحصیلان: ۳۲۶۳۹۷۲۶

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات